Updates
Registrations are now open for the Academic Year 2023 - 2024 Click Here

Board Exam Results

LATEST RESULT
ARCHIVES

ANALYSIS OF CLASS X RESULTS – AISSCE 2021

SUBJECT WISE ANALYSIS

SUBJECTWISE GRADE
Grade English II Langua Maths Science Social Info Tech
Al 99 48 39 29 37 49
A2 55 23 40 42 60 60
Bl 35 13 30 39 36 so
B2 19 32 39 36 40 27
Cl 3 35 37 34 11 17
C2 3 27 16 16 19 11
D1 0 25 12 17 10 0
D2 0 11 0 0 0 0
TOTAL 214 214 213 213 213 214
SCHOOL TOPPERS
POSITION NAME OF THE STUDENT MARKS(500) PRECENTAGE
1 KILAMBI ANANDI RAGHAVI
489 97.8
1 YENAMANDRA SIRI SATYAMURTHY

 

489 97.6
2 ISHITA SAXENA 488 97.6
3 SOURJIT SAHIL SOUMEN 487 97.4
4 KUNUMALLA GAUTAM SIDDHARTH 483 96.6
5 SUKURU SAIRAM KARTHIK 482 96.4
ENG LISH TOPPERS  
SNO NAM E OF THE STUDENT MARKS(lOO)
1 ISHITA SAXENA 99  
2 SOURJ IT SAHIL SOUMEN 99
3 VANAMAMALA I SRINIDHI 99
4 RISHAB VENKAT GEDDAM 99
5 KILAMBI ANAND I RAGHAVI 99
6 KUNUMALLA GAUTAM SIDDHARTH 99
7 PRERANA SANGAM 99
8 YENAMANDRA SIRI SATYAMURTHY 99
9 NISHANT THAKKAR 99
II LANGUAG E TOPPERS
SNO NAM E OF THE STUDENT MARKS(lOO}
1 AARNA NEEMKAR (HINDI) 99
2 ISHITA SAXENA(SANSKR IT) 99
3 PRATEEK SINGH (HINDI) 99
4 YENAMANDRA SIRI SATYAMUR THY(TELUGU) 99
MATHS TOPPERS
SNO NAME OF THE STUDENT MARKS
1 ISHITA SAXENA 99
2 SUKURU SAIRAM KARTHIK 99
3 KILAMBI ANAND I RAGHAVI 99
4 KUNUMALLA GAUTAM SIDDHARTH 99
SCIENCE TOPPERS
SNO NAM E OF THE STUDENT MARKS
1 SOURJ IT SAHIL SOUMEN 97
2 KILAMBI ANAND I RAGHAVI 97
SOCIAL SCIENCE TOPPERS
SNO NAME OF THE STUDENT MARKS
1 SRINIVASULA VISHNU SRINIDHI 99
2 ISHITA SAXENA 99
3 DRAVYA SHAH 99
4 YENAMANDRA SIRI SATYAMUR THY 99
INFO TECH TOPPERS

SNO
NAM E OF THE STUDENT MARKS
1 SRINIVASULA VISHNU SRINIDHI 99
2 ISHITA SAXENA 99
3  SOURJ IT SAHIL SOUMEN 99
4  SUKURU SAIRAM KARTHIK
99
5  KILAMBI ANAND I RAGHAVI 99
6  KUNUMALLA GAUTAM SIDDHARTH
99
7  GONE VENKATA VEDA RAO 99
8  JATIN KABRA 99
9 YENAMANDRA SIRI SATYAMURTHY 99

ANALYSIS OF CLASS XII RESULTS – AISSCE 2021

SUBJECT WISE ANALYSIS

PALLAVI MODEL SCHOOL – BOWENPALLY GRADE XII – SUBJECT WISE ANALYSIS – AISSCE 2021

Subject A1 A2 B1 B2 C1 C2 01 02 E TOTAL
Economics 4 21 11 6 4 1   1   48
Maths 0 0 2 4 4 4 2 3 1 20
Physics 2 3 1 5 0 4 0 0 0 15
Chem 1 0 0 3 2 2 5 2 0 15
Biology 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5
Physical Education 3 5 8 2 3 0 2   0 23
Business Studies 5 16 13 8 3 1 1 1 0 48
Accountancy 4 9 10 12 6 2 4 1 0 48
Informatics Practice   8 7 9 4 1 1   0 30
English 4 5 16 12 10 10 5 1 0 63
PALLAVI MODEL SCHOOL – BOWENPALLY
GRADE XII – SUBJECT WISE HIGHEST MARKS – AISSCE 2021
Subject Highest Name
Economic 95 TAHA MOHAMMED GAOLY
Maths 82 KRISHA J RACHH
Physics 95 NEHA BAIO,Khushi
Chem 94 KHUSHI BORAO
Biology 95 KHUSHI BORAO
Physical I 94 H NEHA JAIN
Business 95 MEHAK AGARWA L,TAHA MOHAMMED GAOLY,VISHESH S SAHITYA,S VINEET JAIN,ARJ UN
Accounta 93 S VINEET JAIN
lnformatic 94 VISHESH S SAHITYA
English 98 KHUSHI BORAO, NEHA BAIO

ANALYSIS OF CLASS X RESULTS – AISSCE 2020

SUBJECT WISE ANALYSIS

GRADE X AISSE 2020 – SUBJECT ANALYSIS
  A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 TOTAL
ENGLISH 32 65 39 34 25 18 3   216
HINDI 26 31 19 25 16 7 16 4 144
TELUGU 3 4 4 6 7 5 5 12 46
SANSKRIT 6 11 5 2         24
MATH 48 26 29 22 24 18 7 3 177
IATH BASIC   1 3 9 6 8 4 5 36
SCIENCE 44 48 45 27 26 18 4 3 215
SOCIAL 39 34 37 30 26 22 18 9 215
NFO TECH 106 49 28 18 9 2 2   214
PALLAVI MODEL SCHOOL – BOWENPALLY
GRADE X AISSE 2020 – AGGREGATE ANALYSIS
PERCENTAGE
90% – 100% 48
80% – 90% 67
70% – 80% 51
60% – 70% 39
50% – 60% 11
TOTAL 216
  PALLAVI MODEL SCHOOL – BOWENPALLY  
  GRADE X AISSE 2020 – SUBJECT TOPPERS  
POSITION % NAME OF THE STUDENT
FIRST 97 VARSHA SUDARSAN
FIRST 97 DHRUV SHARMA
FIRST 97 ANUSHREE SANTOSH
SECOND 96.6 A SHAAHIDHA
THIRD 96.2 KARAN KAUSHIK KHATRI
S.NO SUBJECT HIGHEST NAME OF THE STUDENT
1 English 96 T PRAGNYA SAI
2 96 ADDAGATLA SAI MADHAVA
3 96 ANUSHREE SANTOSH
4 HINDI 99 A SHAAHIDHA
5   99 ANUSHREE SANTOSH
6 TELUGU 99 MANVITHA KULKARNI
7   99 KURIVELLA GREESHMA
8   100 ANSH TANDON
9 SANSKRIT 100 VARSHA SUDARSAN
10   100 KARAN KAUSHIK KHATRI
11   100 DHRUV SHARMA
12 MATHS 100 K ABHIRAM PRAMOD
13   100 GAMPA SAI SASIVARDHAN
14 SCIENCE 98 K V AKSHAY CHOWDARY
15   98 PATRUNI HARI KEERTHANA
16   98 PATRUNI HARI KEERTHANA
17   98 T PRAGNYA SAI
18   98 DHRUV SHARMA
19 SOCIAL 98 A SHAAHIDHA
20   98 SREEPADA SREEMAYI
21   98 MANVITHA KULKARNI
22   98 V SIVA RAMA KRISHNAN
23   98 K ABHIRAM PRAMOD
24   100 SHIVANGI DAKUA
25   100 ADEPU DIVYA
26   100 S SRI VAISHNAVI
27   100 VARSHA SUDARSAN
28   100 YOUSRA NASAIR
29   100 PATRUNI HARI KEERTHANA
30   100 KARAN KAUSHIK KHATRI
31   100 RIA SRIRAM
32   100 KUSUMA MEGHANA
33   100 NAIN GOURANG CHAWLA
34   100 VELLELATH SREE LAKSHMI
35 INFO TECH 100 RISHAB KOTHARI
36   100 A SHAAHIDHA
37   100 SREEPADA SREEMAYI
38   100 AMULYA
39   100 MANVITHA KULKARNI
40   100 GUNNALA PADMA PRATHYUSH
41   100 D SHAILAJA
42   100 v SIVA RAMA KRISHNAN
43   100 K ABHIRAM PRAMOD
44   100 KURIVELLA GREESHMA
45   100 GAMPA SAI SASIVARDHAN
46   100 ANUSHREE SANTOSH

ANALYSIS OF CLASS XII RESULTS – AISSCE 2020

SUBJECT WISE ANALYSIS

GRADE XII – SUBJECT WISE ANALYSIS – AISSCE 2020

Subject A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E TOTAL
Accountancy 1 9 3 4 8 7 5 0 6 43
B.St 4 11 10 7 7 2 0 2 0 43
Biology 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Chemistry 0 3 0 1 1 2 3 5 4 19
Economics 5 11 6 8 5 6 0 2 0 43
English Core 19 9 9 11 8 4 1 1 0 62
IP 6 3 5 6 4 2 5 0 0 31
Maths 0 1 1 3 7 1 4 3 5 25
PE 0 5 4 4 3 2 2 2 0 22
Physics 2 1 3 2 4 7 0 0 0 19
SUBJECT MAX MARKS NAME OF THE STUDENT
English Core 99 APARNA PRASAD
Physics 95 V SAI HARITHA
  95 D SHASHANK
Chemistry 93 D SHASHANK
Biology 96 V SAI HARITHA
  96 S TEJAL REDDY
Maths 91 GANGISETTY RAUNAK
Economics 98 VANIYA J MUKHERJI
B.St 96 VANIYA J MUKHERJI
Accountancy 95 MYADAM LOKESH KUMAR
IP 97 VANIYA J MUKHERJI
  97 V SAI HARITHA
PE 93 VINITH JAIN

GRADE XII SCIENCE STREAM – SUBJECT WISE ANALYSIS – AISSCE 2020

Subject A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E TOTAL
Biology 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Chemisti 0 3 0 1 1 2 3 5 4 19
English Q 7 3 1 6 2 0 0 0 0 19
IP 3 0 0 1 1 1 4 0 0 10
Maths 0 1 1 0 2 0 4 2 5 15
PE 0 1 2 1 2 1 1 1 0 9
Physics 2 1 3 2 4 7 0 0 0 19

GRADE XII COMMERCE STREAM- SUBJECT WISE ANALYSIS – AISSCE 2020
PALLAVI MODEL SCHOOL – BOWENPALLY

Subject A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E TOTAL
Accounta 1 9 3 4 8 7 5 0 6 43
B.St 4 11 10 7 7 2 0 2 0 43
Economi 5 11 6 8 5 6 0 2 0 43
English Q 12 6 8 5 6 4 1 1 0 43
IP 3 3 5 5 3 1 1   0 21
Maths 0 0 0 3 5 1 0 1 0 10
PE   4 2 3 1 1 1 1 0 13

ANALYSIS OF CLASS X RESULTS – AISSCE 2019

SUBJECT WISE ANALYSIS

PALLAVI MODEL SCHOOL – BOWENPALLYSUBJECT WISE ANALYSIS IN CLASS X AISSE 2019

GRADE SUBJECT / A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Grand Total
ENGLISH 94 48 29 20 10 6 3   210
HINDI 10 31 14 17 21 15 15 17 140
TELUGU 7 5   2 3 8 10 7 42
SANSKRIT 14 10 1 2 1       28
MUSIC       1         1
MATHS 34 41 35 35 26 21 15 2 209
SCIENCE 28 42 24 44 26 19 24 3 210
SOCIAL 53 38 30 39 24 12 10 4 210
VOCIT 48 50 33 29 32 13 5   210
SUBJECT NAME OF THE STUDENT MAX MARKS
ENGLISH MEHAK AGARWAL 100
  KHUSHI BORAD  
HINDI NEHA BAID 97
  RISHABH GURBANI  
  SHALLY KANDOI  
TELUGU V N ANANDA KEERTHANA 99
  K SAI SRIJA  
  R MADHUMITHA  
SANSKRIT PRATYUS BEHERA 100
  YASH DAGA  
MUSIC G ARUN SIVA TEJA 90
MATHS SHALLY KANDOI 100
SCIENCE SHALLY KANDOI 99
SOCIAL R MADHUMITHA 100
  KHUSHI BORAD  
  KOMURAVELLI KAUSTUBH  
  MACHARLA AISHWARYA  
  RISHABH GURBANI  
VOC IT ANURADHA SURPUR 100
  GAURI PRASHANT ZENDE  
  R MADHUMITHA  
  PRATYUS BEHERA  
  S SHIVANI  
  STEPHIN J ABRAHAM  
GRADE PERCENTAGE RANGE NUMBER OF STUDENTS
A1 90% – 100% 64
A2 80% – 90% 68
B1 70% – 80% 44
B2 60% – 70% 29
C1 50% – 60% 5
    210
Subject/ Grade Al A2 Bl B2 Cl C2 Dl 02 E TOTAL
English 4 13 11 9 1 8 1     47
Accountancy 2 4 4   8 4 6 1   29
Business studies 4 3 6 5 3 3 2 3   29
Economics 5 1 4 5 4 7 3     29
Physics   3 3 3 6 3       18
Chemistry   1 2 5 3 4   3   18
Biology 1   1 1 1     1   5
Maths     3 1 3 3 5 2 2 19
lnformatic Practice   2 1 4 3 1 3 1   15
Physical Education 1 4 3 1 3 6 2 4 2 26

ANALYSIS OF CLASS XII RESULTS – AISSCE 2019

SUBJECT WISE ANALYSIS

PALLAVI MODEL SCHOOL – BOWENPALLYCLASS XII – AISSCE 2019 RESULTS ANALYSISANALYSIS OF OVERALL PERCENTAGE

% Science stream Commerce stream Total
90% – 100%   l l
80% – 90% 3 5 8
70% – 80% 6 5 11
60% -70% 6 11 17
50% – 60% 3 6 9
40% – 50 %   l l
Total 18 29 47

CLASS XII – AISSCE 2019 RESULTS ANALYSISSUBJECT TOPPERS

Subject Name of the student Marks
English AYYAGARI MAHITHA SARMA 94
Accountancy ANIKET THAKKAR 95
Business studies BHARATH K JOSHI 95
B L V SRESHTA 95
MALLADI SRI VAISHNAVI 95
Economics B L V SRESHTA 99
Physics AYYAGARI MAHITHA SARMA 86
Chemistry S SAMHITHA REDDY 84
Biology S SAMHITHA REDDY 95
Maths ANTARA HUNDIWALA 79
AYYAGARI MAHITHA SARMA 79
lnformatic Practice ANIKET THAKKAR 95
VISHAAL SAMALA 95
Physical Education ADITI MAZUMDAR 92

Highest Percentage

Stream Name of student Total %
Commerce stream ANIKET THAKKAR 467/500 93.40%
Science stream S SAMHITHA REDDY 424/500 84.80%

Admission Enquiry